Gratis parkeren voor de showroom • Gratis thuisdemo en gratis bezorging • Het beste zitadvies (afspraak maken ook mogelijk)

Privacy

PRIVACYVERKLARING EASYSIT

Easysit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor Easysit. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Easysit zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt Easysit slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als online bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

 1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Easysit verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die Easysit kan aanbieden.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen of om u te informeren over overige diensten van Easysit. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over Easysit dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.

Easysit verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

2. Bewaring van persoonsgegevens

Easysit bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Easysit hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens die wij van u ontvangen in het kader van een offerte bewaren wij 2 jaar
  • Persoonsgegevens die wij van u ontvangen in het kader van een nieuwsbrief bewaren wij 6 jaar
  • Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een aan ons verleende opdracht en/of een met ons gesloten overeenkomst, bewaren wij 10 jaar nadat de service- of garantie periode is verlopen. De reden hiervoor is dat wij indien nodig sneller reparaties kunnen uitvoeren.

3. Delen van persoonsgegevens met derden

Easysit deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

4. Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op onze website kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Easysit. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. Easysit zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Easysit heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Easysit via onderstaand adres.

 

Contactgegevens:

Naam:                                   Easysit B.V.

Adres:                                   Ymkerstrjitte 32 Burgum

Telefoonnummer:              088-6220220

E-mail:                                 info@easysit.nl

Bij EasySit profiteert u altijd van:

Menu