BTW Actie bij Easysit! Profiteer nu van 21% BTW Korting

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen

1. Easysit: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Easysit B.V., statutair gevestigd te Noardburgum, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01062254.

2. Klant: iedere partij die met Easysit in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

3. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Easysit of Klant.

4. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Easysit en Klant tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.

5. Contract: de schriftelijke vastlegging door Easysit van de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Easysit en Klant.

2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, kunnen elk moment worden ingetrokken door Easysit en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Indien op de offerte geen geldigheidsduur is aangegeven, dan vervalt het aanbod in de offerte 30 dagen na dagtekening van de offerte.

2. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de artikelen, verplichten Easysit niet tot enige vergoeding en geven de Klant niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde zaken te weigeren.

3. Door Easysit verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten hem op verzoek direct worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te bepalen waarde ervan is verschuldigd. Deze bepaling geldt eveneens, wanneer Easysit heeft te kennen gegeven, dat hij teruggave wenst.

Artikel 4 – Orders

1. Alle overeenkomsten worden door Easysit aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door haar in te winnen informaties blijkt, dat Klant voldoende kredietwaardig is.

2. Indien niet binnen 10 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door Easysit schriftelijk aan Klant wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van Klant, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat Easysit te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het derde lid omschreven recht.

3. Indien een Klant tegenover Easysit in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is Easysit te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een overeenkomst geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan, van Klant te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

4. Orders door vertegenwoordigers van Easysit opgenomen, zijn voor Klant en Easysit bindend, met dien verstande, dat Easysit het recht heeft, binnen 25 werkdagen aan Klant schriftelijk te kennen te geven, dat hij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van een via een vertegenwoordiger ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden, waarvan die vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de order als geannuleerd geldt.

5. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door Klant zijn pas van kracht na uitdrukkelijke schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van de Easysit, behoudens het daaromtrent bepaalde in artikel 8.

6. Indien Easysit een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door Klant schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door Klant gewenste, dan dient Easysit uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk bericht op deze afwijkingen te wijzen. Indien Easysit hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.

7. Voor orders met een netto factuurbedrag van minder dan € 250,- zal Easysit in verband met de hogere kosten een extra vergoeding mogen berekenen van € 10,-.

8. Indien Easysit besluit de door Klant bestelde zaken op diens verzoek te bekleden met een door Klant te verstrekken bekledingsmateriaal (zogenaamde eigen stof), dan wel met een bekledingsmateriaal, hetwelk door Easysit niet in voorraad wordt gehouden maar waarvan hij wel stofstalen beschikbaar heeft (zogenaamde commissiestof), dan vindt de overeenkomst plaats onder de volgende voorwaarden.
a. Eigen stof moet door Klant franco aan Easysit worden geleverd.
b. Opgave door Klant van stof voor bestelling bij een grossier wordt niet door Easysit aanvaard, tenzij dezelfde stof ook door Easysit in commissie wordt gehouden.
c. Klant dient de eigen stofcoupon te voorzien van een label met zijn naam en adres, het ordernummer en het artikelnummer.
d. Indien Klant aan de verwerking van door hem verstrekte eigen stof bijzondere eisen stelt wat draadrichting of dessin betreft, zonder dat hij duidelijke verwerkingsvoorschriften verschaft, dan aanvaardt Easysit hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
e. Restanten van geleverde eigen stof kunnen nimmer worden teruggevorderd of voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
f. Voor moeilijk te bewerken eigen stof (zeer losgeweven stof, op patroon te bewerken dessin e.d.), leder en kunstleder op textielbasis, alsmede voor stoffering in twee kleuren zal, indien het stofferen met hogere verwerkingskosten gepaard gaat, dit extra stoffeerloon aan Klant in rekening worden gebracht.
g. Voor meubelen, die met eigen stof of commissiestof worden bekleed, gaat de levertijd eerst in na ontvangst van de stof. Zodra Easysit de stof heeft ontvangen, zal hij dat aan Klant bevestigen.
Artikel 5 – Verzending en levering

1. Indien de goederen worden verzonden met vervoermiddelen van Easysit of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers aan het magazijn van Klant. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van Easysit.

2. In alle andere gevallen is de levering geschied, zodra de zaken aan het spoorwegstation of de laadplaats van een ander openbaar vervoermiddel, gelegen het dichtst nabij de fabrieken of de magazijnen van de verkoper, zijn afgegeven. In deze gevallen reizen de zaken steeds voor risico van Klant, zelfs wanneer uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken, waaronder mede te rekenen is de door derden geëiste verklaring “onvoldoende verpakt”, tenzij door Klant terstond na de ontvangst bij de vervoerder is gereclameerd. Tenzij de zaken door Klant aan het magazijn van Easysit worden afgehaald, reizen zij met een vervoermiddel naar keuze van Easysit. Verlangt Klant een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten daarvan voor zijn rekening.

3. Alle zaken worden voor rekening van Klant vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.

4. Wanneer Klant weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende kosten, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen vrachtkosten en kosten van opslag, voor zijn rekening.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde goederen blijven uitsluitend in eigendom van Easysit, zolang Klant niet heeft voldaan aan de vorderingen:
a. ter zake van door Easysit aan Klant krachtens deze of enige andere overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of
b. ter zake van krachtens voorgenoemde overeenkomsten ten behoeve van Klant verrichte of nog te verrichten diensten, of
c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van voorgenoemde verbintenissen, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen, rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat aldus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Easysit onder eigendomsvoorbehoud op Klant openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.

2. Ter zake van voorgenoemde zaken verkrijgt Easysit tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande en toekomstige (openstaande) vorderingen jegens Klant, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van Easysit verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze. Zodra Klant één of meer van zijn verplichtingen jegens Easysit niet nakomt, worden alle vorderingen van Klant terstond en ten volle opeisbaar en is Easysit bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.

3. Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden of te bezwaren. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan Klant (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Klant mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.

4. Easysit heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden. Klant verbindt zich ertoe Easysit te allen tijde onbelemmerde door- en ingang te verschaffen tot en in de gebouwen waarin of waarbij de zaken zich bevinden. Easysit heeft geen voorafgaande toestemming nodig om zich toegang in de betreffende gebouwen en/of op de erven te verschaffen. Het voorgaande geldt ook ten aanzien van derden die de betreffende zaken voor Klant houden.

5. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt Klant een boete verschuldigd van 100% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 12. Het is Klant niet toegestaan kosten in rekening te brengen bij Easysit ter zake van het effectueren van de rechten in dit artikel. Ook de kosten als laatstgenoemd die door anderen dan Klant worden gemaakt ter effectuering van deze rechten komen voor rekening en risico van Klant en mogen niet bij Easysit in rekening worden gebracht.

Artikel 7 – Verhuur/ bruikleen goederen

1. Klant zal:

a. De gehuurde/ geleende goederen uitsluitend in overeenstemming met de bestemming en de gebruiksaanwijzingen gebruiken;

b. Aan de gehuurde/ geleende goederen alle zorg besteden om het in goede staat te houden;

c. Als de gehuurde/ geleende goederen beschadigd raken door een oorzaak die Klant is toe te rekenen of als er schade is ontstaan door brand, verlies of diefstal de schade aan Easysit vergoeden;

d. Geen veranderingen aan de gehuurde/ geleende goederen aanbrengen of reparaties laten verrichten door een ander dan Easysit;

e. De gehuurde/ geleende goederen niet vervreemden, verpanden, belenen of in bruikleen geven.

Artikel 8 – Levertijd

1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Easysit verplicht zich om zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht Easysit niet tot enige vergoeding, noch geeft zij Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

2. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt Easysit een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand.

Artikel 9 – Reclames

1. Eventuele reclames dienen binnen 1 (één) jaar na levering der zaken of verrichten van diensten uitdrukkelijk schriftelijk ter kennis van Easysit te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid en verlies van rechten verband houdende met de reclame, dient de reclame echter terstond nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding geven, ter kennis van Klant zijn gekomen, schriftelijk te worden ingesteld. Iedere levering van goederen en diensten is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.

2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid van eventuele reclames en verlies van rechten verband houdende met de reclame dient Klant de zaken terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.

3. Reclames die door hun aard of naar usance niet binnen de gestelde termijn van 1 (één) jaar na levering der zaken kunnen worden ingesteld, kunnen met inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde alsnog worden ingesteld.

4. Klant blijft gehouden de betaling binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen. Reclames of andere gestelde toerekenbare tekortkomingen doen geen afbreuk aan deze verplichting.

5. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door Klant slechts geretourneerd worden nadat Easysit zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Klant zijn.

6. Door of in opdracht van Klant verrichte reparaties aan geleverde goederen, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door Easysit vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van die reparaties heeft akkoord verklaard.

Artikel 10 – Garantie

1. Easysit verleent voor de door hem geleverde zaken, te rekenen vanaf de dag van de factuurdatum, jegens Klant en de eerste Easysit garantie voor zover het betreft aan Easysit toe te rekenen gebreken, welke bij normaal gebruik en conform de eventuele gebruiksinstructies door Easysit aan de dag treden, zulks op basis van de navolgende voorwaarden:
a. 3 jaar garantie op het mechaniek en de constructie;
b. 2 jaar garantie op de motoren;
c. 1,5 jaar garantie op de accu(‘s).

2. Op bekledingsstof en leder geldt in aanvulling op het voorgaande dat op deze onderdelen garantie wordt verleend voor 3 jaar onder de navolgende afschrijvingsprocedure:
a. gegronde klacht tussen 0 en 1 jaar: geen bijdrage van koper;
b. gegronde klacht tussen 1 en 2 jaar: bijdrage van koper tot maximaal 1/3 van de aankoopprijs;
c. gegronde klacht tussen 2 en 3 jaar: bijdrage van koper tot maximaal 2/3 van de aankoopprijs.

3. Elke reclame wordt uitgesloten en de garanties vervallen, indien:
a. er sprake is van onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken;
b. er wijzigingen door derde(n) aan de zaak zijn toegebracht;
c. er sprake is van meerdere gebruikers;
d. er sprake is van invloeden van buitenaf, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen lekkage, verkleuring door zonlicht, rook en brand.
Een en ander is ter beoordeling van Easysit.

4. Voorts valt normale slijtage niet onder het bereik van de garantie.

5. Het bepaalde in dit artikel geldt onder voorbehoud van de overige bepalingen, en in het bijzonder onder voorbehoud van art. 9 van deze algemene voorwaarden. Dit heeft dus onder meer tot gevolg dat Klant tijdig en conform art. 9 aan Easysit bekend dient te maken dat hij aanspraak maakt op garantie, op straffe van verval van rechten.

Artikel 11 – Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Easysit naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Klant aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.

2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Easysit geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Easysit niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt ondermeer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Easysit of van Derden waarvan Easysit op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personeel van Easysit.

3. Easysit heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Easysit zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 – Prijzen en betalingen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en overeenkomsten of op enige andere opgave van Easysit in euro’s, exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten.

2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door Easysit worden doorberekend aan Klant als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

3. Alle betalingen dienen zonder enige verrekening of opschorting voor de aflevering van de zaken te geschieden. Easysit heeft te allen tijde het recht de levering op te schorten totdat het volledige, door Klant verschuldigde, bedrag is voldaan.

4. Klant is bij het uitblijven van een volledige betaling na laatstgenoemde termijn in verzuim. Van het ogenblik van verzuim is de Klant een rentevergoeding van 5% van het factuurbedrag voor iedere kalendermaand verschuldigd of gedeelte van de kalendermaand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 10% per jaar.

5. Mocht in rechte blijken dat de rentevergoeding als genoemd in lid 2 van dit artikel onredelijk bezwarend is, dan geldt de wettelijke rente.

6. Klant is tot betaling van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen, de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, porti van brieven van aanmaning(en), de kosten in rekening gebracht door hen die door Easysit met de invordering worden belast, een en ander in verband met het niet nakomen van Klant van enige verplichting jegens Easysit, ongeacht de in lid 2 en 3 van dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,- per factuur.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Easysit de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde zaken, de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

2. Klant garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Easysit materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.

3. Klant garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door Klant (of derden namens Klant) aan Easysit verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derden. Klant vrijwaart Easysit voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Klant is gehouden tot vergoeding van alle schade die Easysit door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt. Verder is Klant gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan Easysit met betrekking tot dergelijke aanspraken.

Artikel 14 – Retentierecht

Wanneer Easysit goederen van Klant onder zich heeft, is Easysit gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Easysit op dat moment op Klant heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.

Artikel 15 – Ontbinding en opschorting

1. Easysit behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Klant niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Easysit nakomt.

2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Easysit gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Klant, Klant in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Klant surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd of Klant haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.

3. Voor zover Klant een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Easysit toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende opdrachten.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door Easysit conform de vorige leden, dient Klant het resterende deel van de hoofdsom te voldoen, onverminderd het recht van Easysit aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

1. Easysit is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij Klant als bij Derden. Tevens is Easysit niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Easysit in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.

2. Indien Easysit wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende opdracht te boven gaan.

4. In geval van aansprakelijkheid is Easysit uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Easysit aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Easysit toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

5. Easysit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Easysit of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

7. Indien Klant in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Easysit daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.

8. Klant zal Easysit vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Easysit daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Klant. Deze vrijwaringsverplichting geldt niet wanneer de aanspraak van Derden het gevolg is van bewust roekeloos of opzettelijk handelen van Easysit.

9. Indien Easysit door een Derde op grond van de regels omtrent productaansprakelijkheid aansprakelijk wordt gehouden, is Klant gehouden Easysit in de betreffende procedures alle benodigde bijstand te bieden. Voorts is de Klant gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende schade, indien Klant dienaangaande enig verwijt kan worden gemaakt, dan wel dat deze schade krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van Klant komt.

Artikel 17 – Cookies

1. Easysit maakt gebruik van cookies. Een cookie betreft de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker. Cookies worden gebruikt om de gebruikers van de site te identificeren en eventueel te volgen. Een cookie kan informatie bevatten als datum en tijd van bezoek en namen van bezochte pagina’s.

2. De informatie die wordt gegenereerd naar aanleiding van het gebruik van cookies kan worden gebruikt om Easysit optimaal te laten functioneren. Daarnaast gebruiken andere bedrijven namens Easysit de cookies om u op andere website gerichte advertenties te laten zien, mede gebaseerd op het surfgedrag op de website van Easysit.

4. Klant geeft Easysit uitdrukkelijk de bevoegdheid cookies te (laten) gebruiken en toe te (laten) passen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Easysit partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter in het arrondissement waar Easysit gevestigd is exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Easysit en Klant. Het staat echter Easysit vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Easysit en Klant ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.

3. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.

Internet Policy

As you browse Easysit.nl, advertising cookies will be placed on your computer so that we can understand what you are interested in. Our display advertising partner, AdRoll, then enables us to present you with retargeting advertising on other sites based on your previous interaction with Easysit.nl. The techniques our partners employ do not collect personal information such as your name, email address, postal address or telephone number. You can visit this page to opt out of AdRoll and their partners’ targeted advertising.

Bij EasySit profiteert u altijd van:

Menu

Door de site te blijven gebruiken gaat u akkoord met cookies van EasySit. Meer informatie